Konsultacje społeczne rozporządzenia KRRiT o jak najmniejszym udziale audiodeskrypcji, napisów i języka migowego

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłosiła konsultacje społeczne treści rozporządzenia do art. 18a ustawy o radiofonii i telewizji. Delegacja ustawowa jest taka, że mogła go nie wydawać. Jednak trzeba zrobić dobrze nadawcom, więc się zdecydowali. Zachęcam do przesyłania uwag do projektu rozporządzenia, którego treść poniżej.

Projekt

ROZPORZĄDZENIE

KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia ???.. 2013 r.

w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji z udogodnieniami odbioru dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu

Na podstawie art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm. [1]) zarządza się, co następuje:

§ 1. Udział w programie telewizyjnym audycji z udogodnieniami odbioru dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu wynosi:

1) co najmniej 1% kwartalnego czasu nadawania programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, dla programów:

a) o zasięgu ludnościowym nieprzekraczającym 200 000 mieszkańców, jeżeli dzienny czas nadawania programu bez audycji powtórkowych oraz reklam i telesprzedaży nie przekracza średnio w kwartale 2 godzin,

b) rozpowszechnianych w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego, jeżeli liczba indywidualnych odbiorców nie przekracza 50 000 i dzienny czas nadawania programu bez audycji powtórkowych oraz reklam i telesprzedaży nie przekracza średnio w kwartale 2 godzin,

c) wyspecjalizowanych o charakterze muzycznym;

2) co najmniej 5 % kwartalnego czasu nadawania programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, dla programów o zasięgu ludnościowym nieprzekraczającym 500 000 mieszkańców, jeżeli dzienny czas nadawania programu bez audycji powtórkowych oraz reklam i telesprzedaży nie przekracza średnio w kwartale 5 godzin.

§ 2. Audycje z udogodnieniami odbioru dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu, o których mowa w § 1, rozpowszechniane są w godzinach od 6 do 23.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Jan Dworak

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu zostało sporządzone na podstawie upoważnienia zawartego w art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.).

Zgodnie z w/w przepisem Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji określając niższy niż co najmniej 10% kwartalny udział w programie telewizyjnym audycji z udogodnieniami odbioru dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, uwzględniła różnorodną ofertę programową w różnym czasie antenowym, możliwości techniczne, potrzeby odbiorców, sposób rozpowszechniania i specjalizację programu, bez nakładania nieuzasadnionych obowiązków na nadawców.

Biorąc pod uwagę powyższe wytyczne Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji postanowiła obniżyć do 1% kwartalny udział w programie telewizyjnym audycji z udogodnieniami odbioru dla osób niepełnosprawnych, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, dla programów o zasięgu ludnościowym nieprzekraczającym 200 000 mieszkańców, jeżeli dzienny czas nadawania programu bez audycji powtórkowych oraz reklam i telesprzedaży nie przekracza średnio w kwartale 2 godzin oraz rozpowszechnianych w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego, jeżeli liczba indywidualnych odbiorców nie przekracza 50 000 i dzienny czas nadawania programu bez audycji powtórkowych oraz reklam i telesprzedaży nie przekracza średnio w kwartale 2 godzin.

Ponadto dla nadawców programów telewizyjnych o zasięgu ludnościowym nieprzekraczającym 500 000 mieszkańców, jeżeli dzienny czas nadawania programu bez audycji powtórkowych oraz reklam i telesprzedaży nie przekracza średnio w kwartale 5 godzin Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji określiła, iż audycje zawierające udogodnienia mają zawierać co najmniej 5 % kwartalnego czasu nadawania programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży.

W przypadku określenia niższego – 1% kwartalnego udziału przedmiotowych audycji w programie wyspecjalizowanym o charakterze muzycznym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wzięła pod uwagę fakt, iż programy te składają się na ogół z utworów muzycznych lub muzyczno-wokalnych, w których udogodnienia dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu w postaci audiodeskrypcji lub napisów dla niesłyszących nie są oczekiwane, gdyż nie wpływają w istotny sposób na poprawę jakości odbioru przez osoby niepełnosprawne.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji obniżając ustawowy limit dla w/w nadawców uznała, iż jest to uzasadnione z punktu widzenia ograniczonych możliwości technicznych tych nadawców oraz potrzebę odbiorców. Ponadto Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała, iż nie bez znaczenia jest fakt, iż nadawcy ci posiadają bardzo niewielki udział w rynku reklamowym, a zatem niskie przychody i realizacja obowiązku ustawowego wskazanego w art. 18a ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji stanowiłaby dla nich zbyt duże obciążenie finansowe.

Wyłączenie godzin nocnych z czasu nadawania audycji z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu służy bardziej efektywnemu wykorzystaniu przez nadawców czasu antenowego pod kątem możliwości dotarcia do osób dla których audycje z udogodnieniami są przeznaczone.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty objęte projektem rozporządzenia:

1) nadawcy programów telewizyjnych;

2) osoby niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu.

2. Konsultacje

Projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów, które mogą mieć wpływ na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów, które mogą mieć wpływ na rynek pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na konkurencyjność gospodarki.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów mających wpływ na sytuację i rozwój regionów.

7. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej

Projekt rozporządzenia nie jest sprz
eczny z prawem Unii Europejskiej.