Najwyższa Izba Kontroli o dostępności publicznych stron internetowych

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) opublikowała raport z kontroli realizacji rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, a dokładniej – zgodności z WCAG 2.0. Jak można się było spodziewać – jest bardzo słabo. W zasadzie na pochwałę zasługiwał 1 serwis na 23 skontrolowane, a w większości wypadków serwisy były mocno niedostępne. Ten pozytywnie oceniony, to dosyć nowy serwis Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), a dosyć dobrą notę uzyskał jeszcze serwis Ministerstwa Zdrowia. Czyli nie jest dobrze.

Ciekawi mnie metodyka, jakiej użyto do wykonania audytów. Opisana jest bardzo pobieżnie, chociaż nadmieniono, że w badaniu wzięło udział kilkoro użytkowników z różnymi niepełnosprawnościami. Natknąłem się też na kilka drobnych błędów merytorycznych, ale przymykam na nie oko. W końcu publikacja mojego autorstwa została zacytowana w tak poważnym raporcie równie poważnej instytucji:)