Wszystkie projekty finansowane ze środków unijnych muszą być dostępne

Pani Maria Wasiak – Minister Infrastruktury i Rozwoju zatwierdziła dokument pt. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. To bardzo ważny dokument, który określa sposób realizacji wszystkich projektów finansowanych z funduszy unijnych, jak Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Generalnie – wszystkie projekty współfinansowane z tych funduszy mają być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Opisana jest dostępność fizyczna, a także dostępność informacji, na przykład kursów e-learningowych, aplikacji i stron internetowych. W tym wypadku dokument kieruje się rozporządzeniem Rady Ministrów o Krajowych ramach Interoperacyjności, a dokładniej w załącznikiem nr 4do tegoż rozporządzenia.

Dokument wymienia jako podstawę prawną Konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami, co jest ogromnym postępem w myśleniu polskiego rządu. Wymienia także inne istotne dokumenty, na przykład zalecenie Rady Europy nr 2006(5), ale Konwencja jest jednak podstawowym. Na tyle ważnym, że poświęcono mu w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) całe działanie. Trzeba przyznać, że dobrze się dzieje. Jedyne nad czym ubolewam, to rezygnacja z konwencyjnej definicji osoby z niepełnosprawnością, jaka była we wcześniejszym projekcie. Teraz stosowana jest prawna, oparta o ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych rozszerzoną o osoby chorujące psychicznie. To krok wstecz i do tego niezrozumiały.