Rusza druga edycja konkursu dostępnej cyberprzestrzeni

Poniżej publikuję zaproszenie do zgłaszania kandydatur do konkursu, w którego pierwszej edycji laureatami byli między innymi Piotr Waglowski, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i firma Apple. Zacne towarzystwo, może z wyjątkiem KRRiT. Ja też zamierzam zgłosić kandydatury, o czym nie omieszkam poinformować także tutaj.

Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni ogłasza rozpoczęcie konkursu Otwarta Cyberprzestrzeń 2013. Jest to cykliczny konkurs mający na celu nagradzanie działań na rzecz włączenia cyfrowego grup marginalizowanych, a szczególnie osób z niepełnosprawnością i przeciwdziałających wykluczeniu tych osób.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu ?Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni? ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 5.4.2. Nagrody będą przyznawane w 5 kategoriach:

 1. Nagroda za szczególny wkład w dostępność Internetu
 2. Nagroda za szczególny wkład w dostępność mediów i multimediów
 3. Nagroda za szczególny wkład w dostępność sprzętu i oprogramowania
 4. Nagroda za szczególny wkład w dostępność usług elektronicznych
 5. Nagroda specjalna za całokształt działań na rzecz dostępności i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

Każda osoba lub podmiot może nominować kandydata do nagrody w każdej z kategorii korzystając ze specjalnego formularza zgłoszeniowego. Termin zgłaszania kandydatów upływa 6 października br. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną po 20 października na stronie Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni.

Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora i zaproszeni na uroczystą Galę wręczenia nagród, która odbędzie się w Karpaczu w dniach 14- 15 listopada 2013. Gorąco zapraszamy do zgłaszania inicjatyw wartych wyróżnienia i popularyzowania!

Regulamin Konkursu

?Otwarta cyberprzestrzeń?
na najlepsze praktyki w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych

Edycja 2013

§ 1

 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie (kod: 31-261), przy ul. Wybickiego 3a, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa ? Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000170802, NIP: 677-222-15-66, REGON 356746471, zwana w dalszej części Regulaminu ?FIRR? oraz Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, porozumienie organizacji pozarządowych działających na rzecz włączenia cyfrowego osób niepełnosprawnych i innych grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, zwane dalej ?FDC?.
 2. Konkurs jest realizowany w ramach projektu Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
 4. Organizator może dokonywać zmian w niniejszym Regulaminie. Aktualna jego wersja publikowana jest na stronie www.fdc.org.pl.

§ 2

 1. Celem konkursu jest:
  • zwiększenie dostępności cyberprzestrzeni dla osób niepełnosprawnych
  • promowanie podmiotów wyróżniających się profesjonalną polityką i działaniami w zakresie zwiększania dostępności
  • podnoszenie świadomości w zakresie dostępności
  • zachęcanie do podejmowania działań mających na celu popularyzowanie dostępności.

§ 3

 1. Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:
  1. Nagroda za szczególny wkład w dostępność Internetu
  2. Nagroda za szczególny wkład w dostępność mediów i multimediów
  3. Nagroda za szczególny wkład w dostępność sprzętu i oprogramowania
  4. Nagroda za szczególny wkład w dostępność usług elektronicznych
  5. Nagroda specjalna za całokształt działań na rzecz dostępności i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.
 2. O Nagrodę ?Otwarta Cyberprzestrzeń? mogą ubiegać się wszystkie podmioty, działające na rzecz dostępności oraz przeciwdziałające wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych. Wyjątek stanowią członkowie FDC, którzy mogą być nominowani jedynie do nagrody specjalnej ( kategoria e )
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest otrzymanie przez Organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego wskazującego podmiot/ osobę nominowaną wraz z uzasadnieniem, dostępnego w Internecie na stronie www.fdc.org.pl

§ 4

 1. Zgłoszeń w konkursie mogą dokonywać osoby fizyczne, organizacje, instytucje i inne podmioty
 2. Kapitułę konkursu tworzą członkowie FDC
 3. Wyboru laureatów dokonuje kapituła konkursu zwykłą większością głosów
 4. Decyzje kapituły konkursu są ostateczne i niepodważalne

§ 5

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia nadsyłania zgłoszeń podana zostanie w Ogłoszeniu konkursowym
 2. Ogłoszenie werdyktu nastąpi na stronie internetowej fdc (www.fdc.org.pl) oraz podczas uroczystej gali wręczenia nagród Otwarta Cyberprzestrzeń oraz Samorządu Równych Szans
 3. Laureaci zostaną o tym fakcie powiadomieni przez organizatora i zaproszeni do wzięcia udziału w gali

§ 6

 1. FDC może wykluczyć Ubiegającego się o Nagrodę z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Każdy Zgłaszający oraz Ubiegający się o Nagrodę ma prawo zwrócić się do FDC o wyjaśnienie treści niniejszego Regulaminu.
 3. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.