Do tłumaczenia

Kryteria są w kolejności alfabetycznej. Najpierw jest kryterium po angielsku, a potem po polsku. Wszystko jest z nagłówkami.

Wersja angielska

::: {.section .sc .new}

Accessible Authentication

AA

New

A cognitive function test (such as remembering a password or solving a puzzle) is not required for any step in an authentication process unless that step provides at least one of the following:

Alternative
Another authentication method that does not rely on a cognitive function test.
Mechanism
A mechanism is available to assist the user in completing the cognitive function test.
Object Recognition
The cognitive function test is to recognize objects.
Personal Content
The cognitive function test is to identify non-text content the user provided to the website.

"Object recognition" and "Personal content" may be represented by images, video, or audio.

::: note Examples of mechanisms that satisfy this criterion include:

 1. support for password entry by password managers to reduce memory need, and
 2. copy and paste to reduce the cognitive burden of re-typing. ::: :::

Wersja polska

Dostępna autoryzacja

AA

New

Sprawdzanie zdolności poznawczych (takich jak zapamiętanie hasła lub rozwiązanie zagadki) nie jest wymagane dla żadnego kroku w procesie uwierzytelniania, chyba że ten krok zapewnia co najmniej jeden z następujących elementów:

Alternatywa
Alternatywna metoda autoryzacji, która nie jest oparta na sprawdzaniu zdolności poznawczych.
Mechanizm
Dostępny jest mechanizm wspomagający użytkownika w przejściu przez sprawdzanie zdolności poznawczych.
Rozpoznawanie obiektów
Sprawdzanie zdolności poznawczych polega na rozpoznawaniu obiektów.
Treści osobiste
Sprawdzanie zdolności poznawczych ma na celu identyfikację treści nietekstowych, które użytkownik umieścił na stronie internetowej.

“Rozpoznawanie obiektów” i “Treści osobiste” mogą być reprezentowane przez obrazy, wideo lub dźwięk.

::: note Przykłady mechanizmów spełniających to kryterium:

 1. obsługa wprowadzania hasła przez menedżery haseł w celu odciążenia pamięci oraz
 2. możliwość kopiowania i wklejania, aby zmniejszyć wymagania związane z ponownym wpisywaniem. :::

Wersja angielska

Accessible Authentication (Enhanced)

AAA

New

A cognitive function test (such as remembering a password or solving a puzzle) is not required for any step in an authentication process unless that step provides at least one of the following:

Alternative
Another authentication method that does not rely on a cognitive function test.
Mechanism
A mechanism is available to assist the user in completing the cognitive function test. :::

Wersja polska

Dostępna autoryzacja (rozszerzona)

AAA

New

Sprawdzanie zdolności poznawczych (takich jak zapamiętanie hasła lub rozwiązanie zagadki) nie jest wymagane dla żadnego kroku w procesie uwierzytelniania, chyba że ten krok zapewnia co najmniej jeden z następujących elementów:

Alternatywa
Alternatywna metoda autoryzacji, która nie jest oparta na sprawdzaniu zdolności poznawczych.
Mechanizm
Dostępny jest mechanizm wspomagający użytkownika w przejściu przez sprawdzanie zdolności poznawczych.

Wersja angielska

Consistent Help

A

New

If a web page contains any of the following help mechanisms, and those mechanisms are repeated on multiple web pages within a set of web pages, they occur in the same relative order to other page content, unless a change is initiated by the user:

 • Human contact details;
 • Human contact mechanism;
 • Self-help option;
 • A fully automated contact mechanism.

Help mechanisms may be provided directly on the page, or may be provided via a direct link to a different page containing the information.

For this Success Criterion, the same relative order can be thought of as how the content is ordered when the page is serialized. The visual position of a help mechanism is likely to be consistent across pages for the same page variation (e.g., CSS break-point). The user can initiate a change, such as changing the page's zoom or orientation, which may trigger a different page variation. This criterion is concerned with relative order across pages displayed in the same page variation (e.g., same zoom level and orientation).

Wersja polska

Stała pomoc

A

New

Jeżeli na stronie internetowej znajdują się poniższe mechanizmy pomocy i powtarzają się na wielu stronach internetowych w ramach jednego zestawu stron internetowych , występują w tej samej względnej kolejności za każdym razem, gdy są powtarzane, chyba że zmiana jest inicjowana przez użytkownika.

 • dane kontaktowe do człowieka;
 • Mechanizm kontaktu z człowiekiem;
 • Pomoc na własną rękę;
 • W pełni zautomatyzowany mechanizm kontaktowy..

Mechanizmy pomocy mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie lub mogą być udostępniane za pomocą łącza do innej strony zawierającej informacje.

W przypadku tego Kryterium Sukcesu, ten sam porządek względny można traktować jako porządek treści podczas serializacji strony. Wizualna pozycja mechanizmu pomocy prawdopodobnie będzie stała na różnych podstronach dla tego samego rodzaju podstrony, (np. punkt przerwania CSS). Użytkownik może zainicjować zmianę, np. zmianę powiększenia lub orientacji strony, co może wywołać inną odmianę strony. To kryterium dotyczy względnej kolejności stron wyświetlanych w tej samej odmianie strony (np. ten sam poziom powiększenia i orientacja).

For this Success Criterion, the same relative order can be thought of as how the content is ordered when the page is serialized. The visual position of a help mechanism is likely to be consistent across pages for the same page variation (e.g., CSS break-point). The user can initiate a change, such as changing the page's zoom or orientation, which may trigger a different page variation. This criterion is concerned with relative order across pages displayed in the same page variation (e.g., same zoom level and orientation).

Wersja angielska

::: {.section .sc .new}

Dragging Movements

AA

New

All functionality that uses a dragging movement for operation can be achieved by a single pointer without dragging, unless dragging is essential or the functionality is determined by the user agent and not modified by the author.

This requirement applies to web content that interprets pointer actions (i.e. this does not apply to actions that are required to operate the user agent or assistive technology). :::

Wersja polska

::: {.section .sc .new}

Funkcja przeciągania

AA

New

Wszystkie elementy wymagające do działania funkcji przeciągania mogą być obsługiwane za pomocą pojedynczego gestu, chyba że przeciąganie jest kluczowe, lub funkcjonalność określona jest przez programy użytkownika, a nie autora treści.

Wymóg ten dotyczy treści internetowych odczytujących pojedyncze gesty (to znaczy nie dotyczy działań wymaganych do obsługi programów użytkownika i technologii asystujących). :::

Wersja angielska

::: {.section .sc .new}

Focus Appearance

AA

New

When the keyboard focus indicator is visible, one or both of the following are true:

 1. The entire focus indicator meets all the following:
  • encloses the user interface component or sub-component that is focused, and
  • has a contrast ratio of at least 3:1 between the same pixels in the focused and unfocused states, and
  • has a contrast ratio of at least 3:1 against adjacent non-focus-indicator colors.
 2. An area of the focus indicator meets all the following:
  • is at least as large as the area of a 1 CSS pixel thick perimeter of the unfocused component or sub-component, or is at least as large as a 4 CSS pixel thick line along the shortest side of the minimum bounding box of the unfocused component or sub-component, and
  • has a contrast ratio of at least 3:1 between the same pixels in the focused and unfocused states, and
  • has a contrast ratio of at least 3:1 against adjacent non-focus-indicator colors, or is no thinner than 2 CSS pixels.

Exceptions:

 • The focus indicator is determined by the user agent and cannot be adjusted by the author, or
 • The focus indicator and the indicator's background color are not modified by the author.

What is perceived as the user interface component or sub-component (to determine enclosure or size) depends on its visual presentation. The visual presentation includes the component's visible content, border, and component-specific background. It does not include shadow and glow effects outside the component's content, background, or border.

Examples of sub-components that may receive a focus indicator are menu items in an opened drop-down menu, or focusable cells in a grid.

Contrast calculations can be based on colors defined within the technology (such as HTML, CSS and SVG). Pixels modified by user agent resolution enhancements and anti-aliasing can be ignored. :::

Wersja polska

::: {.section .sc .new}

Wygląd fokusu

AA

New

Jeśli wskaźnik fokusu jest widoczny jedno lub oba z poniższych stwierdzeń są prawdziwe:

 1. Cały wskaźnik fokusu spełnia wszystkie poniższe warunk:
  • Otacza całość komponentu użytkownika, bądź sub komponentu na którym się skupia i
  • Ma współczynnik kontrastu 3:1 pomiędzy tymi samymi pikselami w sfokusowanym i niesfokusowanym stanie i
  • Ma współczynnik kontrastu 3:1 względem przylegających kolorów nie będących częścią wskaźnika fokusu.
 2. Obszar wskaźnika fokusu spełnia wszystkie poniższe warunki:
  • Ma obwód o wielkości przynajmniej 1 pixela CSS grubości niesfokusowanego elementu bądź sub komponentu lub jest wielkości przynajmniej 4 pikseli CSS grubości linii wzdłuż krótszego boku minimalnej ramki zamykającej niesfokusowanego komponentu bądź sub komponentu i
  • Ma współczynnik kontrastu 3:1 pomiędzy tymi samymi pikselami w sfokusowanym i niesfokusowanym stanie i
  • Ma współczynnik kontrastu 3:1 względem przylegających kolorów nie będących częścią wskaźnika fokusa lub nie jest cieńszy niż 2 pixele CSS.

Wyjątki:

 • Wskaźnik fokusu określony jest przez programy użytkownika i nie może być odyfikowany przez autora lub
 • Wskaźnik fokusu i kolor tła wskaźnika nie są modyfikowane przez autora.

To co postrzega się jako komponent bądź sub komponent interfejsu użytkownika (by można było określić obramowanie lub rozmiar) zależy od wizualnej prezentacji. Wizualna prezentacja zawiera widoczną treść komponentu, granice i specyficzny dla komponentu kolor tła. Nie zalicza się do niej cieni i efektów poświaty poza treścią komponentu, jego tłem lub granicami.

Przykładami sub komponentów które mogą przyjmować wskaźnik fokusu są elementy listy rozwijanej menu lub lub pojedyncze komórki w tabeli.

Współczynnik kontrastu można obliczyć w oparciu o kolory definiowane przez technologie (takie jak HTML, CSS i SVG). Pixele modyfikowane przez programy użytkownika, wzmacniacze rozdzielczości i anty-aliasing można zignorować. :::

Wersja angielska

::: {.section .sc .new}

Focus Not Obscured (Enhanced)

AAA

New

When a user interface component receives keyboard focus, no part of the component is hidden by author-created content. :::

Wersja polska

::: {.section .sc .new}

Focus Not Obscured (Enhanced)

AAA

New

When a user interface component receives keyboard focus, no part of the component is hidden by author-created content. :::

Wersja angielska

::: {.section .sc .new}

Focus Not Obscured (Minimum)

AA

New

When a user interface component receives keyboard focus, the component is not entirely hidden due to author-created content. :::

Wersja polska

::: {.section .sc .new}

Focus Not Obscured (Minimum)

AA

New

When a user interface component receives keyboard focus, the component is not entirely hidden due to author-created content. :::

Wersja angielska

::: {.section .sc .changed}

Focus Visible

A

Changed

Any keyboard operable user interface has a mode of operation where the keyboard focus indicator is visible. :::

Wersja polska

::: {.section .sc .changed}

Focus Visible

A

Changed

Any keyboard operable user interface has a mode of operation where the keyboard focus indicator is visible. :::

Wersja angielska

::: {.section .sc .new}

Redundant Entry

A

New

Information previously entered by or provided to the user that is required to be entered again in the same process is either:

 • auto-populated, or
 • available for the user to select.

Except when:

 • re-entering the information is essential,
 • the information is required to ensure the security of the content, or
 • previously entered information is no longer valid. :::

Wersja polska

::: {.section .sc .new}

Redundant Entry

A

New

Information previously entered by or provided to the user that is required to be entered again in the same process is either:

 • auto-populated, or
 • available for the user to select.

Except when:

 • re-entering the information is essential,
 • the information is required to ensure the security of the content, or
 • previously entered information is no longer valid. :::

Wersja angielska

::: {.section .sc .new}

Target Size (Minimum)

AA

New

The size of the target for pointer inputs is at least 24 by 24 CSS pixels, except where:

 • Spacing: The target does not overlap any other target and has a target offset of at least 24 CSS pixels to every adjacent target;
 • Equivalent: The function can be achieved through a different control on the same page that meets this criterion.
 • Inline: The target is in a sentence, or is in a bulleted or numbered list, or its size is otherwise constrained by the line-height of non-target text;
 • User agent control: The size of the target is determined by the user agent and is not modified by the author;
 • Essential: A particular presentation of the target is essential or is legally required for the information being conveyed;

Targets that allow for values to be selected spatially based on position within the target are considered one target for the purpose of the success criterion. Examples include sliders with granular values, color pickers displaying a gradient of colors, or editable areas where you position the cursor.

For inline targets the line-height should be interpreted as perpendicular to the flow of text. For example, in a language displayed top to bottom, the line-height would be horizontal. :::

Wersja polska

::: {.section .sc .new}

Target Size (Minimum)

AA

New

The size of the target for pointer inputs is at least 24 by 24 CSS pixels, except where:

 • Spacing: The target does not overlap any other target and has a target offset of at least 24 CSS pixels to every adjacent target;
 • Equivalent: The function can be achieved through a different control on the same page that meets this criterion.
 • Inline: The target is in a sentence, or is in a bulleted or numbered list, or its size is otherwise constrained by the line-height of non-target text;
 • User agent control: The size of the target is determined by the user agent and is not modified by the author;
 • Essential: A particular presentation of the target is essential or is legally required for the information being conveyed;

Targets that allow for values to be selected spatially based on position within the target are considered one target for the purpose of the success criterion. Examples include sliders with granular values, color pickers displaying a gradient of colors, or editable areas where you position the cursor.

For inline targets the line-height should be interpreted as perpendicular to the flow of text. For example, in a language displayed top to bottom, the line-height would be horizontal. :::