Dostępność i przepisy prawne – jak to się zaczęło i jak się skończy

Miałem być w Poznaniu na konferencji poświęconej dostępności informacji i opowiedzieć o przepisach prawnych z nią związanych. Choroba jednak nie wybiera i zastąpi mnie w tym Piotr Witek. Myślę jednak, że moje rozważania warto opublikować, aby nie zaginęły w czeluściach czasu i przestrzeni. Jak to się zaczęło? Czy pamiętacie komputery z 1993 roku? To te …

WCAG 2.0 w wytycznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Pisałem już o tym, że trzeba będzie się uczyć o WCAG 2.0 chcąc otrzymać dofinansowanie ze środków unijnych. Powoli te wymagania nabierają kształtów i stają się naprawdę obowiązkowe. Tak się wydarzyło w wypadku Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, którego zadaniem jest informatyzacja administracji publicznej, zapewnienie szerokopasmowego Internetu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych Polaków.

Chcesz korzystać z pieniędzy unijnych? Naucz się, co to jest WCAG 2.0

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało dokument o długim tytule “Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.” Dokument jest właśnie konsultowany społecznie i nie pozostawia wątpliwości: trzeba będzie realizować projekty w sposób dostępny …