Wszystkie projekty finansowane ze środków unijnych muszą być dostępne

Pani Maria Wasiak – Minister Infrastruktury i Rozwoju zatwierdziła dokument pt. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. To bardzo ważny dokument, który określa sposób realizacji wszystkich projektów finansowanych z funduszy unijnych, …