W kontaktach z urzędami możesz od dzisiaj podpisywać się cyfrowo

Oczywiście, że już od dawna mogliśmy podpisywać pisma podpisem kwalifikowanym. Jednak taka usługa jest dość droga i nie upowszechniła. A przecież mamy bezpłatne podpisy: osobisty w dowodzie osobistym i zaufany oparty o profil zaufany. Tylko zawsze przyjęcie dokumentu zależało od dobrej woli i wiedzy urzędnika. Od dzisiaj się to zmienia.

Dzisiaj, czyli 5 października 2021 roku wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego. A w tej nowelizacji, w art. 14 pojawiają się zupełnie nowe przepisy. Znika paragraf 1, a na jego miejsce wskakują i uzupełniają się paragrafy 1a do 1d. Dla nas najważniejsze są par. 1a i 1d. Pierwszy traktuje o ważności 3 rodzajów podpisów w procesie załatwiania spraw, a drugi – o prawie do składania pism z tymi podpisami. A tak brzmią te przepisy:

§ 1a. Sprawy należy prowadzić i załatwiać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Pisma utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracji publicznej ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią.
§ 1d. Pisma kierowane do organów administracji publicznej mogą być sporządzane na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Do opatrywania ich podpisami i pieczęciami stosuje się przepisy § 1a i 1b.

/aka

Co to oznacza dla cyfrowej dostępności? Jeszcze nie wiadomo. Podpis złożony na dokumencie dostępnym i niedostępnym ma taką samą wagę. W urzędach wciąż wiedza o tworzeniu dostępnych dokumentów jest niewielka. Jednak ta zmiana może pozytywnie wpłynąć na większy poziom cyfryzacji w urzędach. Papier – ze swej natury – nie jest dostępny. Dokument elektroniczny z kolei można uczynić dostępnym. Zatem przestrzeń dla braku dostępności się zmniejsza.