Komisja Europejska wraca do jednolitego aktu o dostępności

Unia Europejska rozpoczyna prace nad dostępnością komercyjnych urządzeń i usług m.in. w sektorze bankowym, transporcie, telekomunikacji i handlu.
Komisja Europejska wczoraj przedstawiła wniosek europejskiego aktu w sprawie dostępności EAD, który wprowadzi wspólne wymogi dla kluczowych usług i urządzeń z branż takich jak bankowość, transport, telekomunikacja, czy sprzedaż przez Internet. To pierwszy europejski dokument regulujący dostępność sektora komercyjnego.

Po wejściu w życie przepisów EAD, możemy się spodziewać większej dostępności m.in. usług bankowych i bankomatów, komputerów, telefonów i urządzeń telewizyjnych, telefonii, w tym numerów alarmowych oraz usług audiowizualnych, systemów transakcyjnych, stron internetowych, usług mobilnych, książek elektronicznych i e-handlu.

Nowa dyrektywa stanowi uzupełnienie obowiązujących wymagań dla sektora publicznego zawartych w prawie zamówień publicznych, zasadach korzystania z funduszy unijnych oraz projekcie dyrektywy w sprawie dostępności stron www sektora publicznego.
EAD definiuje dostępność zgodnie z ideą uniwersalnego projektowania. Dokument zapowiada stworzenie podstaw dla monitorowania i sprawozdawczości. Metodologia zawarta w tej dyrektywie ma mieć zastosowanie także do stron internetowych sektora publicznego.

W najbliższych tygodniach Komisja Europejska przeprowadzi konsultacje społeczne projektu. Każda z organizacji będzie mogła przesłać uwagi. Projekt nowej dyrektywy dostępny jest w języku angielskim na stronie Komisji Europejskiej. Następnie nad dokumentem prace rozpocznie Parlament Europejski i Rada.

Komunikat Komisji Europejskie w języku polskim:
<http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6147_pl.htm>

Komunikat Komisji Europejskiej w języku angielskim wraz załącznikami – m.in. projektem DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących wymogów dostępności produktów i usług.
<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2400>