Chcesz korzystać z pieniędzy unijnych? Naucz się, co to jest WCAG 2.0

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało dokument o długim tytule “Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.” Dokument jest właśnie konsultowany społecznie i nie pozostawia wątpliwości: trzeba będzie realizować projekty w sposób dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Wytyczne dotyczą projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. A zatem – niemal wszystkiego poza dotacjami dla rolników i rybaków. Prawidłowe podejście widać na każdej stronie dokumentu i już pierwsza definicja z dokumentu to miód na moje serce, bo posłużono się w niej Konwencją NZ o prawach osób niepełnosprawnych:

1) Osoby z niepełnosprawnościami – osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami. Na potrzeby tego dokumentu przyjęto stosowanie definicji osób z niepełnosprawnościami zgodnej z Konwencją (tj. zarówno osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, jak i bez orzeczenia, osoby z niepełnosprawnością trwałą lub czasową, wrodzoną lub nabytą itd.).

To ogromny krok do przodu, w stosunku do poprzedniego okresu programowania. Wtedy osoby niepełnosprawne były definiowane bardzo wąsko, jako te posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Na margines wylatywała zatem połowa takich obywateli polskich, którzy papierka nie mieli, a faktycznie byli osobami z niepełnosprawnością. Dalej jest jeszcze lepiej: wyjaśnienie uniwersalnego projektowania, racjonalnych dostosowań, dostępności itd.

3) Wszystkie zasoby cyfrowe tworzone przez instytucje, w tym strony internetowe, publikowane dokumenty i informacje, formularze wniosków o dofinansowanie projektu, platformy elektroniczne, materiały multimedialne, szkolenia e-learningowe, muszą być zgodne z § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 526), zgodnie z którym: „W systemie teleinformatycznym (…) należy zapewnić spełnienie przez ten system wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.”.

Dalej jest o transmisjach z napisami, materiałach w brajlu i języku łatwym do czytania, tłumaczeniach na język migowy. Jest też sporo na temat dostępności architektonicznej i transportowej, ale to nie jest domena tego serwisu. Wszystko to wygląda bardzo dobrze. Jak to powiedział jeden z moich znajomych – “Wygląda za dobrze… Jakbyśmy szli przez ciemny las czając się przez cały czas w obawie przed bandytami, a tu worek z pieniędzmi!” No bo jak zwykle – diabeł pewnie będzie w realizacji. Mocny papier już mamy. Tak więc wszyscy chcący uszczknąć coś ze środków unijnych – uczcie się WCAG 2.0. Najlepiej na pamięć!